A Magyar Köztársaság területén élő EGT állampolgárok, illetve valamely EGT tagállamban élő magyar állampolgárok számára

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezése szerint fogyatékossági támogatásra jogosult lehet - a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben

  • az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
  • és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Jogosult lehet továbbá - szintén a jogszabályban rögzített jogosultsági feltételek fennállása esetén -

  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek jogosulti körébe tartozó, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik;
  • EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel;
  • összevont engedéllyel rendelkező, Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár.

A fogyatékossági támogatás igényléséhez az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltése (kérelem), egy háziorvosi beutaló (nyomtatvány száma: A.3510-90.r.sz.) benyújtása, valamint a betegséget igazoló orvosi dokumentumok szükségesek. A kérelmet a Kormányhivatalhoz (Budapest)  kell benyújtani.

 

A jogosultság megállapításához a Kormányhivatal beszerzi a Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének (RSZSZ) szakhatósági állásfoglalását a súlyos fogyatékosság minősítésének tárgyában. Az RSZSZ a minősítést - elsősorban - a becsatolt iratok alapján végzi. Amennyiben az orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, az RSZSZ az igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve vizsgálat céljából felhívhatja személyes megjelenésre. 

Magyar állampolgár másik EGT tagállam területére történő költözése esetén is van lehetőség a fogyatékossági támogatás folyósítására feltéve, hogy a lakóhely szerinti tagállamban ilyen vagy ehhez hasonló ellátásra nem szerezhető jogosultság.

A megállapított támogatás utalására havonta utólag kerül sor, a pénzfolyósítás történhet hazai és külföldi bankszámlára egyaránt.

A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?
Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert.

Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek?
a) az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c) az az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,
d) az, aki autista, állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
e) az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, egy karral működtetett járóeszköz, kerekesszék) állandó és szükségszerű használatát írták elő, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható,
f) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (Williams szindróma)
és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.
A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi.

Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki
a) vakok személyi járadékában, vagy
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
c) aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak
Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható részére.

Milyen mértékű a fogyatékossági támogatás?
A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől

- 20.982,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személy hallási fogyatékos - függetlenül az önkiszolgálási képesség meglététől, vagy hiánytól -, illetve akkor is ilyen összegű a fogyatékossági támogatás havonta, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége nem hiányzik;

- 25.825,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos..

A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelésre kerül.

Hol és hogyan lehet igényelni a fogyatékossági támogatás?
A fogyatékossági támogatás iránti igényt "
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál.

Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót (raktári száma: A. 3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap), eredetiben vagy másolatban.

Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával igazolnia kell. Postai úton történő benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatát kell beküldeni a kérelem mellékleteként.

 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal a benyújtott háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megküldi a megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya felé (RESZO), amely megvizsgálja, hogy az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, az RESZO a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.

Mikortól jár a támogatás?
Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül, a fogyatékossági támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg.

Tisztelt Ügyfeleink!


A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

Fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyek intézésére a következő módon van lehetőség:

elektronikus úton - elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek tudnak benyújtani fogyatékossági támogatás iránti kérelmet! Nem ügyfélkapun keresztül - e-mailen - beadott igényt nem áll módunkban érvényes igénybejelentésként elfogadni. 
Belépés az elektronikus ügyintézési portálra itt»
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

postai úton - a Kormányhivatalok címét megtalálhatják itt!

személyesen – az adott Kormányhivatalok fogyatékossági támogatási ügyekkel összefüggő ügyfélfogadási rendjéről, a megyei igazgatóságok családtámogatási és szociális ellátási irodáinak elérhetőségeiről a  Mit, hol intézhet? menüpontban tájékozódhatnak.
A fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérelmeiket leadhatják a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal
„Kormányablak" Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján is.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető innen>>

A nyomtatvány kitöltésekor kérjük, szíveskedjenek a kitöltési útmutatót is figyelmesen elolvasni!