Az anyasági támogatás iránti igényt - amennyiben hiánypótlásra nincs szükség -, az igény beérkezésétől számított 8 napon belül kell elbírálni, és a jogosultság megállapítása esetén soron kívül kiutalni. A támogatást az igénylő által az igénybejelentésen megjelölt fizetési számlájára (bankszámlájára/folyószámlájára) vagy lakcímére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Azonnali, készpénzben történő kifizetésre nincs lehetőség.

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, (2013-ban 64.125,-Ft) ikergyermekek esetén 300%-ával (2013-ban 85.500,-Ft/ikergyermek).

Az anyasági támogatás iránti igényt a szülést követő hat hónapon belül a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál vagy ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél lehet igényelni írásban az erre szolgáló „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével, és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok bemutatásával vagy másolatuk csatolásával. A formanyomtatvány beszerezhető a járási hivataloknál illetve innen letölthető.
Az igényt a lakóhely szerinti illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.

  • az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;
  • halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti példányát;
  • a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos , szülésznő vagy védőnő igazolását arról, hogy a szülő nő várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson részt vett. Az igazolás másolati példánya is elfogadható. (Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy várandóssága időtartama alatt megszakítás nélkül legalább 5 hónapig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy az igazolást nem kell az igényhez mellékelni.);
  • ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt, az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát;
  • örökbefogadó szülő igénylése esetén - az örökbefogadást engedélyező jogerős határozat másolatát;
  • gyám igénylése esetén - a gyámhatóság jogerős határozatának másolatát arról, hogy a gyermek a gyám gondozásába került.