Írásban, 15 napon belül az alábbiak tényeket, adatokat kell bejelenteni:

ha a gyermek a háztartásából elkerül,

ha a gyermek elhalálozik,

ha a gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnik,

ha a GYES-ben részesülő meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül (a GYES-t kizáró rendszeres pénzbeli ellátásokat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontja határozza meg),

ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,

ha az ellátásban részesülő kereső tevékenységet folytat,

az ellátásban részesülő 3 hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,

az ellátásban részesülő előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,

az ellátásban részesülő nevének, számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,

a gyermek szüleinek a gyermek nevelésében történő akadályoztatásának megszűnését, ha ezen okból került sor a méltányossági GYES megállapítására,

a gyermek - méltányossági GYES megállapítására okot adó - betegségének megszűnését, amennyiben ezen okból került sor az ellátás megállapítására.

A méltányossági GYES utólag kerül folyósításra az igénylő által megjelölt fizetési számlára (bankszámlára/folyószámlára), vagy lakcímére. Amennyiben fizetési számlára kéri, akkor hamarabb megkapja az ellátást, mert az ellátást számlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani. Ezen időpontig kell az ellátást elutalni, tehát ez nem azt jelenti, hogy eddig az időpontig az igénylő meg is kapja azt.

A méltányossági GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2013. évben 28.500,-Ft), 2 ikergyermek esetén 200%-ával, 3 ikergyermek esetén 300 %-ával, 4 ikergyermek esetén 400 %-ával, 5 ikergyermek esetén 500 %-ával, 6 ikergyermek esetén 600 %-ával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás folyósításának időtartama nyugdíjjárulék levonása mellett szolgálati időnek számít.

 

Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás folyósításának időtartama nyugdíjjárulék levonása mellett szolgálati időnek számít.

  • az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;
  • az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány másolatát;
  • amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztárnak tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolatát;
  • az igényben megjelölt októl függően

a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról,

a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását (eredetiben) arról, hogy a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető, az igénylő nyilatkozatát arról, hogy a méltányossági GYES folyósításának időtartama alatt a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem helyezi el;

 

- amennyiben az igénylő munkaviszonyban áll, a fizetésnélküli szabadság engedélyezéséről szóló igazolást eredetiben.

A méltányossági GYES iránti igényt a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál lehet igényelni írásban az erre szolgáló „Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével, és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok csatolásával.

 

A formanyomtatvány beszerezhető a járási hivataloknál, illetve letölthető innen.

Az igényt a lakóhely szerinti illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen ügyfélfogadási időben, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.