Írásban, 15 napon belül az alábbiak tényeket, adatokat kell bejelenteni:

 • ha a gyermek(ek) a háztartásából elkerül(nek),
 • ha a gyermek elhalálozik,
 • ha a GYET-ben részesülő szülő heti 30 órát meghaladóan, nem az otthonában folytat keresőtevékenységet,
 • ha a GYET-ben részesülő meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül (a GYET-et kizáró rendszeres pénzbeli ellátásokat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontja határozza meg),
 • ha a gyermeket 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyezik el, ide nem értve, a 223/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 22. §. (4) bekezdésében meghatározott eseteket,
 • az ellátásban részesülő előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
 • az ellátásban részesülő nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
 • ha a háztartásba 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül.

Ha GYET folyósításának időtartama alatt a jogosult újabb gyermeket szül, vagy a háztartásába a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül, ezt a tényt be kell jelenteni, mert ez a GYET-re való jogosultságot megszüntető körülmény. Ugyanakkor megigényelheti a GYES-t.

Általánosságban minden olyan tényt, adatot be kell jelenteni 15 napon belül ami az ellátásra való jogosultságot vagy annak összegét érinti. Ezek közé tartozik a lakcím is, tehát ennek alapján írásban kell bejelenteni, ha megváltozik az ellátásra jogosult személy lakcíme.

A GYET utólag kerül folyósításra az igénylő által megjelölt fizetési számlára (bankszámlára/folyószámlára), vagy lakcímére. Amennyiben fizetési számlára kéri az ellátást folyósítani akkor hamarabb megkapja az ellátást, mert az ellátást számlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani. Ezen időpontig kell az ellátást elutalni, tehát ez nem azt jelenti, hogy eddig az időpontig az igénylő meg is kapja azt.

A GYET havi összege - a gyermekek számától függetlenül- azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2013. évben 28.500,-Ft). Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás folyósításának időtartama 10 % nyugdíjjárulék levonása mellett szolgálati időnek számít.

A GYET-ben részesülő szülő kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Ha a szülők egyidejűleg a közös háztartásban élő több gyermek után lennének jogosultak GYET-re és GYES-re is, az ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő veheti igénybe. Arra tehát nincs lehetőség, hogy az egyik szülő GYET-ben, a másik GYES-ben részesüljön.

A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és a háztartásban nincs további 3 olyan korú gyermek, akikre a jogosultság megállapítható.

A GYET az igény benyújtásának időpontjától jár, a jogosultsági feltételek teljesülése esetén. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani az ellátást, ha a jogosultsági feltételek attól az időponttól fennállnak. Visszamenőleg két hónapon túl a GYET megállapítására méltányosságból sincs lehetőség.

 • az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;
 • az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány másolatát;
 • amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztárnak tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolatát;
 • ha az igénylő nevelőszülő, a gyámhivatalnak a gyermek elhelyezéséről rendelkező jogerős határozatának másolatát;
 • ha az igénylő gyám, a gyámhivatalnak a gyámként történő kirendelésről szóló jogerős határozatának másolatát;
 • ha az igénylő a szülővel együtt élő házastárs, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

 

Az első két pontban jelzett okmányokat minden igénylő esetében szükséges csatolni, míg a többi okmány csatolása- értelemszerűen - csak az adott élethelyzetben lévőkre vonatkozik.

A GYET iránti igényt a lakóhely szerint megyeszékhely szerinti járási hivatalnál lehet igényelni írásban az erre szolgáló „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok csatolásával.

 

A formanyomtatvány beszerezhető a járási hivataloknál, illetve letölthető innen.

Az igényt a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokra, ügyfélfogadási időben, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.